• สามารถโหลดภาพความละเอียดสูงจาก DigitalGlobe และ แผนที่เส้นถนนจาก OpenstreetMap.org ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลฟรีได้โดยตรงจากโปรแกรม โดยไม่ต้องใช้ plugin เพิ่ม
 • สามารถโหลดภาพถ่ายดาวเทียมจาก TerraServer-USA  ในพื้นที่ของ USA ได้ฟรี
 • สามารถโหลดข้อมูลจาก WMS ได้รวมถึง สามารถโหลดข้อมูลความสูงจาก SRTM และโหลดภาพถ่ายดาวเทียม Landsat ได้ฟรีจากโปรแกรม

lidar_imagery

 • ดูภาพมุมมองสามมิติ 3D ได้โดยเครื่องไม่อืด และยังสามารถส่งออกภาพสามมิติได้
 • สามารถตัด แปลง projection และรวมข้อมูลที่เป็น raster กับ ข้อมูลความสูงได้ และยังสามารถตัดเอาเฉพาะส่วนที่ต้องการได้
 • สนับสนุนไฟล์ GeoPDF สามารถนำเข้าและส่งออกไฟล์ GeoPDF โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านแผนมากได้
 • สามารถวาดเส้น vector ด้วยเมาส์ ทั้งแบบจุด แบบเส้น และแบบโพลีกอน และยังสามารถแก้ไข vector เหล่านั้นได้ อีกทั้งสามารถใส่ข้อมูลคุณลักษณะ (Attribute) ได้ จากนั้นก็ส่งออกเป็นไฟล์ในรูปแบบที่ต้องการได้
 • สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องรับ GPS ได้หลายตัวพร้อมกันเพื่อความแม่นยำ และยังสามารถส่งออกและนำเข้าข้อมูลระหว่างโปรแกรม กับเครื่องรับ GPS ได้

การใช้งานกับเครื่องรับ GPS ใช้เป็น Navigator เลย

 • รองรับ Projection/Datum หลายรูปแบบโดยไม่ต้องลง plugin เพิ่ม เช่น INDIAN1975 WGS84 และยังสามารถเพิ่ม Datum ได้เองอีก
 • สามารถนำเข้าและปรับพิกัด แผนที่กระดาษ ระวางที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศที่ยังไม่ได้ปรับพิกัด ฯลฯ
 • สามารถสร้างเส้นชั้นความสูง จากแหล่งข้อมูลความสูงหลายแหล่งรวมกันได้
 • สามารถส่งออกไฟล์ได้หลายรูปแบบเพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมต่างๆ เช่น AutoCad, CSV ดูรายละเอียดไฟล์ที่สามารถส่งออกได้จากด้านล่าง

ภาพแผนที่สามมิติ

 • ข้อมูลที่เป็น Vector (เช่น DLGs, Shapefiles, DXF, etc.)
  • Arc Ungenerate format
  • AutoCAD DXF format
  • CDF format
  • CSV format
  • Delft3D (LDB) format
  • DeLorme Text/Drawing format
  • DGN format
  • DWG format
  • ESRI Shapefile format
  • Garmin PCX5 TRK and WPT formats
  • GeoPDF format
  • GPX (GPS eXchange Format)
  • KML/KMZ (Google Earth) formats
  • InRoads ASCII format
  • Landmark Graphics format
  • Lidar LAS format
  • Lowrance LCM format
  • Lowrance USR format
  • MapGen format
  • MapInfo MIF/MID format
  • MapInfo TAB/MAP format
  • MatLab format
  • MOSS format
  • NIMA ASC format
  • Platte River ASCII Digitizer format
  • PLS CADD XYZ Grid format
  • Polish MP (cGPSMapper) format
  • SEGP1 format
  • Simple ASCII Text format
  • Surfer BLN format
  • SVG (Scalable Vector Graphic) format
  • TomTom OV2 (point database) format
  • Tsunami OVR format
  • UKOOA P/190 format
  • USGS DLG-O format
  • WAsP .MAP format
  • ZMap Plus XYSegId format
 • ข้อมูล Raster (เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม/ทางอากาศ, ระวางที่ดิน)
  • BIL/BIP/BSQ formats
  • BMP
  • ECW format
  • Erdas Imagine format
  • GeoPDF
  • GeoTIFF format
  • KML/KMZ raster format (including super overlay support)
  • Idrisi format
  • JPG format
  • JPG2000 format
  • NITF format
  • PNG format
 • Elevation Data (i.e. DEMs, etc.)
  • Arc ASCII Grid format
  • BIL format
  • BT (Binary Terrain) format
  • DTED format
  • DXF (3D-point, 3D-mesh, and 3D-face) formats
  • Erdas Imagine format
  • Float/Grid file format
  • Geosoft Grid format
  • GeoTIFF DEM format
  • Gravsoft Grid format
  • Idrisi format
  • Leveller Heightfield format
  • Lidar LAS format
  • MapMaker Terrain file format
  • Optimi Terrain file format
  • PGM Grayscale Grid file format
  • PLS CADD XYZ Grid file format
  • RockWorks Grid format
  • STL format
  • Surfer Grid (ASCII and binary) formats
  • Terragen Terrain file format
  • USGS DEM format
  • Vertical Mapper (MapInfo) Grid
  • VRML format
  • Vulcan3D Triangulation format
  • XYZ ASCII Grid format
  • Zmap Plus Grid format

ใส่ความเห็น