Chiang Mai University Art Center – หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chiang Mai University Art Center – หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

409

DSC_0673_resize

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตั้งขึ้นในปี?2541? โดยมีเจตนารมณ์ที่จะให้หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นศูนย์กลางของการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคเหนือ

DSC_0663_resize

ทั้งในด้านการจัดนิทรรศการต่างๆ ของศิลปินท้องถิ่น ศิลปินชาวต่างชาติและมูลนิธิ ?การแสดง จัดประชุม อบรม สัมมนา อนุรักษ์ การให้บริการแก่ชุมชน ตลอดจนการสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปะแก่คณะวิจิตรศิลป์

DSC_0653_resize

DSC_0657_resize

DSC_0662_resize

DSC_0659_resize

นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและองค์กรทางด้านศิลปะต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

DSC_0664_resize

DSC_0665_resize

DSC_0670_resize

DSC_0652_resize

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้คณะวิจิตรศิลป์เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

DSC_0666_resize

?สำนักงานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมฯ
?สามารถติดต่อสำนักงาน หอนิทรรศการฯ ได้โดยตรง ตามวันและเวลา ดังนี้
?วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 น. – 17.00 น
?วันเสาร์? – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. – 17.00น

?โทรติดต่อ หมายเลข 053 – 218280
?โทรสาร 053 – 218280
?อีเมล์ : cmuartcenter@fineart.cmu.ac.th

Comments

comments